Den här artikeln fokuserar på webbplatsadministratörer som hanterar företagskonton. Om du har ett personligt konto förWebex Meetings, se hantera mitt konto för mer information.

Allmänna begränsningar

 • Hantering av Webex-webbplatser, t.ex. lägga till, ta bort eller redigera, kommer inte att vara tillgänglig förrän den pågående åtgärden för en Webex-webbplats är slutförd.

 • Väntande åtgärder tar vanligtvis upp till 24 timmar att genomföra, men kan ta längre tid.

 • Vi rekommenderar att du inte utför några användarhanteringsrelaterade uppgifter förrän den väntande åtgärden för en Webex-webbplats är slutförd.

Lägg till >Webexwebbplats iControl Hub

Du kan lägga tillWebexwebbplatser iControl Huboch avgör om du vill hantera dina användare iWebexwebbplatsadministration eller iControl Hub.

Om du har köpt Webex-tjänster från en partner kontaktar du partnern om du vill hantera Webex-webbplatsen i Control Hub.

1

Logga in på Control Hub.

2

I den vänstra navigeringsrutan under Tjänster klickar du på Möte.

3

Klicka på Lägg till webbplats.

4

Välj den prenumeration som du vill lägga till din nya webbplats på och välj Nästa.

5

Klicka på Nästa.

6

Ange webbplatsnamn, tidszon och välj var du vill hantera dina användare.


 
För att säkerställa att din webbplats får tillgång till funktionerna innan den normala distributionscykeln markerar du kryssrutan för Konfigurera Webex-webbplats för tidig version. Du kan inte ändra denna inställning senare.
7

Välj Lägg till webbplats och välj sedan Nästa.


 

Välj den tidszon där de flesta av dina användare befinner sig.

8

Fördela licenser över webbplatser och välj sedan Spara.

Ta bort enWebexwebbplats iControl Hub

Du kan ta bortWebexwebbplatser som hanteras iControl Hub. Du måste ha minst enWebex-webbplats som är kopplad till din prenumeration.

 
 • När du tar bort enWebexförlorar du alla inspelningar som är knutna till webbplatsen. Det är en god idé att hämta Webex-inspelningar innan webbplatsen tas bort.

 • Efter tWebexwebbplatsen har tagits bort, schemalagda möten på webbplatsen fungerar inte längre. Du måste be dina användare att använda en annan eller nyWebexwebbplats för deras möten.

1

Logga in på Control Hub.

2

I den vänstra navigeringsrutan under Tjänster klickar du på Möte.

3

Markera den webbplats som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort webbplats.

4

Klicka på Ta bort.


 

Den här åtgärden kan INTE ångras.

5

Omfördelning av licenser som är knutna till den webbplats du tar bort och klicka på Ta bort.

OmdistribueraWebexlicenser iControl Hub

Du kan användaControl Hubför att omdestribuera licenser till din andraWebexPlatser. Den här processen är fördelaktig om du måste växla personer i din organisation till en annanWebexwebbplats. Det här alternativet är endast tillgängligt om du hanterar fler än ettWebexpå sidanControl Hub.
1

Logga in på Control Hub.

2

I den vänstra navigeringsrutan under Tjänster klickar du på Möte.

3

Välj en webbplats och klicka sedan på Omstribuera under Licenser och användare.

4

Omfördelningslicenser och välj Spara.

Ta reda på dinWebexwebbplatsversion iControl Hub

OlikaWebexwebbplatsversioner kan ha olika funktioner, så det är en bra idé att ta del av vilken version du har.

1

Logga in på Control Hub.

2

I den vänstra navigeringsrutan under Tjänster klickar du på Möte.

3

Välj din webbplats och klicka på Konfigurera webbplats.

4

Under Allmänna inställningar väljer du Webbplatsinformation.

5

Sidan för webbplatsen och klientversionerna visas under Webbplatsinformation.

Webexwebbplatshantering iControl Hub

Det finns några skillnader som du stött på när du hanterar ettWebexwebbplats iControl HubIstället förWebexwebbplatsadministration. Du kan konfigurera dinWebexwebbplatser, hantera användare och visa rapporter, allt frånControl Hub.

NågraWebexFunktioner och alternativ för webbplatsinsamling som inte är tillgängliga när du använderControl Hubför att hantera dinaWebexwebbplatsen är:

 • Säkerhetsalternativ

  • Lås konto efter [A] misslyckade inloggningsförsök.

  • Inaktivera konto efter [A] dagars inaktivitet.

  • Ange vilka alternativ att visa när en användare glömmer sitt lösenord:

  • Visa säkerhetskontrollen i anmälningsformuläret

  • Hantering av lösenordskrav.

  • Självregistrering.

Visa rapporter

1

Logga in på Control Hub.

2

I den vänstra navigeringsrutan under Övervakning klickar du på Analyser och väljer vilken tjänst du vill skapa rapporter för.

Mer information om hur du tolkar rapporterna finns i Analys för din Cloud Collaboration-portfölj.

Ange standardversion för nyWebexPlatser

Cisco-partner kan ställa in standardWebexversion som installeras på nya webbplatser. Om standardversionsinstallation är aktiverad kan du inte ändra den lägsta webbplatsversionen per kund. Den här inställningen påverkar inte kunder vars webbplatser redan har etablerats.
1

Logga in på Partner Hub.

2

Bläddra till Webex i den vänstra navigeringsrutan under Inställningar.

3

Under Cisco Webex Teams markerar du Provision new Webex Sites with the latest client version (Skapa ny Webex-webbplats med den senaste klientversionen) eller avmarkerar rutan och väljer en annanWebexversion från listruta.