Kategorien Lyd og video

1

Velg Innstillinger fra det venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter kategorien Lyd og video.

2

Rediger innstillingene for lydtilkoblingstypen.

3

Velg om du vil vise et gratisnummer eller vise et globalt innringingsnummer til deltakere.

4

Ved siden av Inngangs- ogavslutningstone velger du indikatoren du vil høre når noen går inn i eller ut av lyddelen av møtet. Hvis du vil deaktivere pipelyder og navnekunngjøringer, velger du Ingen tone.


 

Når du bruker alternativet Webex App Audio, får ikke de som blir med ved hjelp av alternativet Bruk datamaskin for lyd, muligheten til å spille inn og annonsere navnet sitt hvis annonsere navn-funksjonen er valgt.

5

Angi standard innringingsnummer for øktene du er vert for eller deltar på.

Konfigurer opptil to innringingsnumre som skal vises når du blir med:

  • For deg og deltakerne når du er møtevert.

  • Bare for deg når du ikke er møtevert.

6

Under Mine telefonnumre skriver du inntelefonnumrene som Webex Meetings skal bruke til å godkjenne deg. Disse numrene vises når du bruker alternativet Ring meg til å koble til lyd i møter.

7

Skriv inn en verts-PIN-kode hvis du vil starte et personlig rommøte via telefon eller videosystem eller et planlagt møte via telefon.

8

Skriv inn en PIN-kode for lyd hvis du vil ha et sekundært nivå av telefongodkjenning.

9

Hvis du vil bruke et WebexPersonal Conference-møte (PCN), klikker du Generer en konto.

10

Hvis du vil bli med i møter raskere, merker du av for Koble automatisk til lyd ved hjelp av datamaskin .

Når du nå starter eller blir med i et møte på dette området, kobles lyden automatisk til datamaskinen.

11

Legg til detaljene for videosystemene, for eksempel videosystemnavn og videoadresse. Du kan legge til opptil tre videosystemer.

12

Velg Lagre.